شیلنگ CNG و LPG

جهت انتقال CNG (گاز طبیعی فشرده) یا LPG (گاز مایع) در خودرو

لاستیک صنعتی مقاوم در برابر CNG و LPG

الیاف رشته ای صنعتی و مقاوم در برابر تنش بالا

لاستیک صنعتی مقاوم در برابر روغن،اوزون و شرایط جوی