شیلنگ غذایی داخل تفلون

  • عدم چسبندگی
  • مقاومت به حرارت
  • مقاومت به مواد شیمیایی
  • تطابق با استانداردهای بهداشتی