شیلنگ سوخت و روغن

جهت انتقال سوخت و روغن در خودرو و سایر کاربرد های عمومی در تماس با روغن و سوخت

لاستیک صنعتی مقاوم در برابر سوخت و روغن

الیاف رشته ای صنعتی

لاستیک صنعتی مقاوم در برابر سوخت،روغن و اوزون و شرایط جوی