شیلنگ ترمز بادی

شیلنگ ترمز بادی جهت استفاده در سیستم ترمز بادی خودرو

لاستیک صنعتی مقاوم در برابر نفت

الیاف رشته ای صنعتی

لاستیک صنعتی مقاوم در برابر حرارت و اوزون و شرایط جوی شی